دانشگاه
    
    
    
 صفحه اصلي چهارشنبه 31 اسفند 1397    


سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار

بسم الله الرحمن الرحيم

اين سيستم جهت گردآوري اطلاعات واحدهاي دانشگاهي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي ايران تهيه شده است
كاربران اين سيستم واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي هستند كه از طريق وارد كردن كد كاربري و كلمه رمز ، مجاز به درج اطلاعات در بانك اطلاعاتي سيستم بوده و مسئوليت صحت و سقم اطلاعات درج شده بر عهده ايشان خواهد بود


ورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
اطلاعات بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
بسترهاي ارتباطي اينترنت و اينترانت واحد
تماس با ما