دانشگاه
    
    
    
صفحه اصلي
 ورود به سيستم  چهارشنبه 31 اسفند 1397    
سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار


 

كد كاربري:

كلمه رمز:

****************************************

بسيار فوري : با توجه به شروع نيمسال دوم سال تحصيلي 98-1397 كليه واحدها، مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي سما مي بايست سايت آمار واطلاعات را تكميل نموده و فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان خود را در قالب بانك اطلاعاتي اكسس با فرمت زير ارسال نمايند ، حداكثر مهلت تعيين شده براي تكميل سايت آمار و نيز ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان تاريخ 1398/2/31 تعيين گرديده است. شايان گفتن است جهت ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان آدرس ذيل اعلام مي‌گردد

stat@ict.iau.ir

تذکر: چنانچه پس از گذشت يک روز از ارسال فايل اطلاعات ثبتي دانشجويان ، واحدها تاييديه اي از سوي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان مركزي دريافت نكردند، با شماره  ذيل (سركار خانم كريمي) تماس حاصل نمايند
47916093
 
student.rarchecking.rar  ****************************************

 راهنماي تکميل و ارسال دوره اي آمار و اطلاعات واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

در هر سال و نيمسال تحصيلي

دانلود

قابل ذكر است كه جهت تكميل نمودن برخي فيلدها نظير كد‌‌‌‌‌‌پستي دانشجويان مي توانيد از فايل مركز آزمون استفاده نماييد

ورود به سيستم
اطلاعات واحد
اطلاعات دانشکده ها
مشخصات پرسنل فناوري
اطلاعات دانشجويان
اطلاعات نيروي انساني
اطلاعات زمين
اطلاعات ساختمان
اطلاعات امور پژوهشي
آمار پژوهشي
اطلاعات كتابخانه
اطلاعات تجهيزات و سيستمهاي مکانيزه
اطلاعات فعاليتهاي فرهنگي و سياسي
اطلاعات رويدادهاي ورزشي
اطلاعات سايتهاي رايانه اي اينترنت و اينترانت
بودجه
فعاليتها در حوزه پژوهش
اطلاعات ترابري و ارتباطات
مسابقه و جشنواره ها
ارتباطات شبكه
تماس با ما