دانشگاه
    
    
صفحه اصلي
واحد   
سه شنبه 17 آذر 1400    
سيستم جمع آوري اطلاعات و آمار
واحد

پرسشنامه

 اين قسمت جهت قرارگيري پرسشنامه ها از طرف سازمان مرکزي در نظر گرفته شده است هر واحد موظف است در صورت وجود پرسشنامه در اين قسمت آنرا تکميل نمايد

'end if set objrsfn=nothing set objrsch=nothing objconn.close set objconn=nothing %>